BizUnbox

by Pantit

News

ประกาศจากคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ภาคประชาสังคมได้รวมกันจัดเสวนาเพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพง ซึ่งมีผู้เสนอแนวทางการขายสลากออนไลน์